Naujienos

Paramos vaikams centras ir tarptautiniai partneriai kviečia apsaugoti kiekvieną vaiką nuo smurto

1. 2017 metų birželio 1 dieną minint Tarptautinę vaikų gynimo dieną, Tarptautinis katalikų vaikų biuras (angl. International Catholic Child Bureau, arba BICE), jo nariai ir partneriai Rytų Europoje, Kaukaze ir Centrinėje Azijoje, tarp jų ir Paramos vaikams centras, dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą ir pasišventimą užtikrinant vaikystę be smurto.

 

2. Jungtinės Tautos savo 2030 metų darnaus vystymosi darbotvarkėje paragino vyriausybes, JT fondus ir programas, pilietines-visuomenines organizacijas ir pavienius asmenis imtis konkrečių veiksmų, siekiant visiško smurto – fizinio, seksualinio, psichologinio ir institucinio – prieš vaikus visose aplinkose, įskaitant šeimą, mokyklą, vaikų priežiūros ir mokymo įstaigas ir bendruomenes, pašalinimo.

 

Smurto paplitimas

3. Nepaisant naujų įstatymų, Rytų Europoje, Kaukaze ir Centrinėje Azijoje smurtas prieš vaikus vis dar išlieka rimta problema. UNICEF statistika rodo, kad pietryčių Europoje „daugiau nei 50% (kai kuriose šalyse – daugiau nei 70%) berniukų ir mergaičių nuo 2 iki 14 metų amžiaus šeimoje patyrė mažiausiai vieną fizinę ar psichologinę bausmę“ (ES ir UNICEF, 2016 m. rugpjūtis).

 

Vaikų su negalia žalojimas

4. Nors daugelis valstybių stengiasi atsisakyti vaikų ir globos namų, daug vaikų su fizine, protine ir psichosocialine negalia tebegyvena valstybiniuose globos namuose arba privačiose įstaigose, neretai dirbančiose be oficialios licencijos, taigi – ir be veiksmingos valstybės kontrolės. Tokie atvejai gali sudaryti sąlygas smurtavimui. Nemažai vaikų su negalia kenčia nuo įvairių smurto formų, dažnai dėl tinkamo pasiruošimo neturinčių specialistų nesugebėjimo patenkinti tokių vaikų poreikius ir jiems padėti. Kai kurie neįgalūs vaikai kenčia nuo nepriežiūros, išnaudojimo ir smurto, neturėdami jokios galimybės apie tai kam nors pranešti ir siekti žalos atlyginimo. Be to, smurto prieš vaikus su negalia atvejų skaičių didina ir jų diskriminacija ir visuomenėje vyraujanti neįgalumo stigma.

 

Per informacijos ir ryšių technologijas (IRT) vykdomas smurtas

5. Per IRT vykdomo smurto prieš vaikus atvejai grėsmingai auga. Nors IRT sudaro vaikams puikias galimybes mokytis ir įgalina juos, jos taip pat skatina patyčias, sekstingą, viliojimą ir kitas skaitmenines smurto formas. Vaizdų ir medžiagos apie seksualinį vaikų išnaudojimą gamyba ir platinimas didina sekso turizmą, seksualinę prievartą ir išnaudojimą.

 

Veiksmingos pagalbos ir paslaugų stoka

6. Daugeliu atvejų priimti teisės aktai nesulaukia konkrečių veiksmų, o paramos programos nėra tinkamai finansuojamos. Globos, paramos ir konsultavimo, taip pat pagalbą teikiančių paslaugų ir mechanizmų stoka didina vaiko tapimo smurto auka riziką, išankstinį nusistatymą, pasmerkia jį pakartotinei viktimizacijai. Toks vaikas negali visapusiškai naudotis savo pagrindinėmis teisėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą ir būti ginamam.

7. Siekiant užtikrinti, kad nė vienas vaikas neliktų nuošaly ir kad visais vaikais, įskaitant ir neįgaliais, būtų tinkamai pasirūpinta nacionaliniu ir vietos lygmeniu, būtina imtis konkrečių veiksmų. Reikia įgyvendinti šiuos Darnaus vystymosi tikslus (DVT):

  • Tikslas 16.2 „Iki 2030 m. pašalinti piktnaudžiavimo, išnaudojimo, prekybos, kankinimo ir visas kitas smurto prieš vaikus formas“;
  • Tikslas 5.2 „Pašalinti visas smurto prieš moteris ir mergaites viešojoje ir privačioje sferose formas, įskaitant prekybą žmonėmis, seksualinį ir kitokį išnaudojimą“.

8. Todėl Tarptautinis katalikų vaikų biuras bei Paramos vaikams centras, drauge su kitais nariais ir partneriais Rytų Europoje, Kaukaze ir Centrinėje Azijoje, ragina:

(a) stiprinti informacijos teikimą, konsultavimą, pagalbą ir paramą tėvams, kad jie galėtų geriau suprasti, kas yra seksualinis smurtas internete, suvoktų smurto poveikį vaikams, jų fizinei bei psichologinei raidai;

(b) sukurti alternatyvą vaikų globos namams, sustabdyti juose vykdomą netinkamą elgesį prieš vaikus, smurtavimą ir nepriežiūrą; šeimoms užtikrinti globos ir tinkamos paramos paslaugas, pakankamas socialines išmokas, kurios įgalintų jas pačias pasirūpinti savo vaikais;

(c) plėtoti ir stiprinti vaiko apsaugos sistemą, kaip antai, nukreipimo į kitas tarnybas ir reabilitacijos mechanizmus, apsaugos ir prevencijos įstatymus, suteikti prieigą prie teisėtvarkos ir galimybę būti ginamam;

(d) teikti konkrečią informaciją apie duomenis ir paslaugas, susijusias su vaikų smurtu, prievarta, nepriežiūra ir išnaudojimu šeimose, mokyklose, įstaigose ir bendruomenėse, tarptautiniams ir regioniniams stebėjimo mechanizmams, įskaitant JT Visuotinės periodinės peržiūros (angl. United Nations Universal Periodic Review) mechanizmą, ir kitiems sutarties dalyviams, kaip antai, JT Vaiko teisių komitetui ir Europos Tarybos Ministrų komitetui (Lanzarotės konvencija).

 

SVARBU:

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Naujienlaiškis:

Pagrindiniai rėmėjai:

 

Nevyriausybinė organizacija, teikianti pagalbą vaikams ir šeimoms