Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

Mes, VšĮ „Paramos vaikams centras“ (toliau – PVC arba mes) saugome Jūsų privatumą ir užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti.

Šios Privatumo politikos tikslas – informuoti Jus, kokius asmens duomenis mes renkame, kaip juos renkame ir tvarkome bei saugome, teikdami savo paslaugas.

Patvirtiname, kad tvarkydami Jūsų duomenis PVC vadovaujasi:

 • Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679;
 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
 • Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą;
 • Priežiūros institucijos ir kitų kompetentingų institucijų nurodymais / rekomendacijomis.

 

2. Asmens duomenų valdytojas

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra VšĮ „Paramos vaikams centras“, kurios buveinės vieta yra Latvių g. 19A, LT 09113, Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 124632778, tel. 8 611 43567, el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

 

3. Šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos 

Asmens duomenys – tai tiesioginiai ir netiesioginiai duomenys ar informacija, kurią gauname tiesiogiai iš Jūsų ar iš kitų šaltinių, pagal kurią galima Jus identifikuoti;

Duomenų subjektas – Jūs ar bet kuris fizinis asmuo (įskaitant juridinio asmens vadovą / atstovą, tikrąjį naudos gavėją), kuris naudojasi / išreiškė ketinimą naudotis PVC teikiamomis paslaugomis ar kaip nors kitaip yra susijęs su PVC ir / ar jos teikiamomis paslaugomis, kurio asmens duomenis mes tvarkome.

Kitos šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą.

 

4. Renkami asmens duomenys

PVC renka asmens duomenis:

 • Vardas; 
 • Pavardė; 
 • Gimimo data ar asmens kodas;
 • Gyvenamosios vietos adresas;
 • Pareigos (jeigu taikoma);
 • Atstovaujama įmonė (jeigu taikoma);
 • Atsiskaitomosios sąskaitos numeris (jeigu taikoma);
 • El. pašto adresas; 
 • Telefono numeris (namų/darbo, mobilusis);
 • Vartotojo vardas interneto platformoje ar pokalbių programoje (nuotolinių susitikimų atveju);
 • Teikiamų paslaugų sutarties data.

Norėdami gauti mūsų psichologų paslaugas, Jūs privalote užsiregistruoti registracijos knygoje, nurodant vardą, pavardę ir kontaktinį telefono numerį. 

Norint gauti mūsų psichologų paslaugas Jūsų vaikui, mes renkame vaiko asmens duomenis:

 • Vardas; 
 • Pavardė;
 • Amžius;
 • Vartotojo vardas interneto platformoje ar pokalbių programoje (nuotolinių susitikimų atveju);

 

Informuojame, kad Jums nesutikus nurodyti savo ar savo vaiko asmens duomenų, PVC paslaugos Jums gali būti neteikiamos.

Atvykus pas psichologą dėl paslaugų Jūsų vaikui, Jūs privalote užpildyti sutikimo formą, kurioje yra asmens duomenų apie Jus ir Jūsų vaiką: vardas, pavardė, gimimo data, el. pašto adresas ir telefono numeris (jeigu taikoma).

 

5. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

PVC renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • Sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir buhalterinės apskaitos;
 • Kliento aptarnavimo ir informacijos teikimo;
 • Santykių palaikymo ir bendravimo su Jumis;
 • Tinkamo dalyvavimo įvairiuose projektuose (informacija renkama pildant projektų dalyvio anketas);
 • Siekiant užregistruoti duomenų subjektus į mokymus ir konsultacijas (informacija gali būti renkama telefonu arba registruojantis internetu).

PVC tvarko Jūsų asmens duomenis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 apibrėžtais teisiniais pagrindais:

 • Kai taikoma teisinė prievolė, t. y. galiojantys teisės aktai įpareigoja mus tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
 • Siekiant sudaryti ir vykdyti su Jumis sudarytą sutartį;
 • Jūsų sutikimo tvarkyti asmens duomenis pagrindu.

 

6. Duomenų saugojimo laikotarpis

PVC saugo Jūsų duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. 

Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga PVC teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Kai Jūs nustojate naudotis PVC paslaugomis, Jūsų duomenys saugomi dar 10 (dešimt) metų, vėliau nebereikalingi asmens duomenys yra sunaikinami. 

Nors Jūs galite nutraukti sutartį ir atsisakyti mūsų paslaugų, tačiau dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų mes ir toliau saugosime Jūsų asmens duomenis iki duomenų saugojimo laikotarpio pabaigos.

Be to, informaciją saugome tam, kad prireikus galėtume Jums suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume tinkamą mūsų ir Jūsų santykių istoriją ir galėtume atsakyti į visus klausimus, susijusius su Jūsų ir mūsų bendradarbiavimu.

 

7. Duomenų saugumo užtikrinimo priemonės

Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principų laikymąsi užtikrina PVC direktorius atitinkamomis organizacinėmis priemonėmis (įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis).

PVC užtikrina tinkamą dokumentų bei duomenų rinkmenų saugojimą, imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui. Asmens domenų tvarkymo funkcijas vykdantys darbuotojai saugo dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai bei vengia nereikalingų kopijų darymo. Dokumentų kopijos, kuriose nurodomi Jūsų asmens duomenys, yra sunaikinamos taip, kad dokumentų jokiais būdais nebegalima atkurti ir atpažinti jų turinio.

Siekdami gauti mūsų darbuotojų teikiamas paslaugas, pirmiausia Jūs privalote užsiregistruoti registracijos knygoje, kuri prieinama tik PVC biuro administratorei ir informacija suteikiama tik tam darbuotojui, kuriam ji privaloma siekiant tinkamai įgyvendinti savo darbo funkcijas.

Visą gautą informaciją vizito ar konsultacijos metu saugo tik tas darbuotojas, kuris Jums teikia paslaugas.

PVC užtikrina patalpų, kuriose laikomi asmens duomenys, saugumą, tinkamą techninės įrangos išdėstymą ir peržiūrą, priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, tinkamą tinklo valdymą, informacinių sistemų priežiūrą bei kitų techninių priemonių, būtinų asmens duomenų apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą.

Kompiuteriuose esančios kompiuterinės bylos, kuriose kaupiami asmens duomenys, nėra prieinamos kitų kompiuterių naudotojams. Pats kompiuteris yra apsaugotas slaptažodžiu, kurį žino tik konkrečiu kompiuteriu dirbantis asmuo.

Kompiuteriuose nuolat atnaujinama antivirusinė programa.

Dokumentai popierinėje versijoje (spausdinti dokumentai) bei jų kopijos, kuriuose yra asmens duomenų, saugomi archyvuose. PVC dokumentus kaupia finansinių dokumentų archyve ir kitų dokumentų archyve. Finansinių dokumentų archyvas prieinamas PVC buhalterines paslaugas teikiančios įmonės UAB „Ketvirtis“ direktoriaus įgaliotiems asmenims, o kitų dokumentų archyvas prieinamas PVC direktoriaus įgaliotiems asmenims. 

Nustačius asmens duomenų saugumo pažeidimus, PVC imasi neatidėliotinų priemonių užkertant kelią neteisėtam asmens duomenų tvarkymui.

 

8. Duomenų subjekto teisės

Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu Jūs, kaip duomenų subjektas, turite įvairias teises, kurios taikomos priklausomai nuo įvairių aplinkybių.

Jūs turite teisę:

 • Susisiekti su mumis ir aptarti kylančius klausimus dėl PVC atliekamo asmens duomenų tvarkymo;
 • Kreiptis į PVC su prašymu suteikti informaciją, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi – turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir su jais susijusia informacija;
 • Kreiptis į PVC su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • Kreiptis į PVC su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis, kurie yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, jei Jūs atšaukiate atitinkamą sutikimą. Šios teisės įgyvendinimas ribojamas, jei Jūsų asmens duomenys, kuriuos prašote ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip sudarytos sutarties vykdymas, ir  PVC turi teisėtą interesą ar teisės aktuose numatytą pareigą toliau tvarkyti (saugoti) aktualius asmens duomenis;
 • Kreiptis į PVC ir pareikšti nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kai asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas teisėto intereso pagrindu; 
 • Atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Tokiais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymas būtinas paslaugų teikimui, atšaukus sutikimą tvarkyti asmens duomenis, PVC nebegalės teikti Jums tokių paslaugų ar prekių.

Dėl aukščiau nurodytų savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į PVC el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  arba tel. 8 611 43567

Jei manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas – A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, interneto svetainės adresas - https://www.ada.lt/), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę. Maloniai prašome dėl iškilusių klausimų pirmiausia kreiptis į PVC, kad galėtume kuo greičiau juos išspręsti. Pranešimo formą apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą galite gauti pasikreipus į PVC nurodytu el. paštu.

 

9. Prašymų dėl pasinaudojimo duomenų subjekto teisėmis nagrinėjimo tvarka

Prašymą dėl nurodytų teisių įgyvendinimo turite pateikti PVC nurodytu el. paštu.

Siekiant apsaugoti, kad PVC tvarkomi asmens duomenys nebūtų atskleisti jokiems asmenims, neturintiems teisės jų gauti, gavus Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, pirmiausia, bus nustatyta Jūsų tapatybė. Jeigu tapatybės patikrinimo procedūra bus sėkminga, PVC įsipareigoja nedelsdama, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo, pateikti informaciją apie veiksmus, kurių imtasi pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą arba jei pateiksite keletą prašymų vienu metu, PVC turi teisę 1 (vieno) mėnesio laikotarpį pratęsti dar 2 (dviem) mėnesiams, apie tai Jus informuodama iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydama tokio pratęsimo priežastis.

Jūs neturite mokėti jokio mokesčio tam, kad gautumėte informaciją apie Jūsų tvarkomus asmens duomenis (arba, kad galėtumėte pasinaudoti bet kuriomis kitomis teisėmis). Tačiau PVC gali imti pagrįstą mokestį, jei Jūsų prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas, pateikiamas pakartotinai arba yra neproporcingas.

 

10. Asmens duomenų gavėjai

PVC, tvarkydama asmens duomenis, įsipareigoja laikytis konfidencialumo. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu.

Išimtis, kuomet galime nesilaikyti konfidencialumo yra atvejai, kai siekdami tinkamai įgyvendinti savo darbo funkcijas, mes privalome pranešti kompetentingoms įstaigoms apie smurtą prieš vaikus.

Mes galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams (paslaugų teikėjams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami paslaugų teikėjus, imamės visų reikiamų priemonių, kad užtikrintume, jog ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų konfidencialumą. Pateikiame pavyzdinį (nebaigtinį) sąrašą subjektų, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys:

 • Buhalterines paslaugas teikiantys subjektai;
 • Informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; 
 • Audito paslaugas teikiantys subjektai;
 • Skolų išieškojimo paslaugas teikiantys subjektai;
 • Valstybės institucijoms galime teikti Jūsų duomenis atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tačiau tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai laikytis teisės aktų;
 • Įvairių projektų finansuotojai (pavyzdžiui, ESFA, Europos komisija).

 

11. Baigiamosios nuostatos

Ši privatumo politika kartą per metus yra peržiūrima ir atnaujinama atitinkamai pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą.

Plečiantis PVC veiklai ir atsirandant naujų paslaugų, gali atsirasti poreikis atnaujinti šią privatumo politiką. 

Su pakeitimais duomenų subjektai yra supažindinami pasirašytinai arba elektroninėmis priemonėmis.

Duomenų subjektai raštu arba elektroninėmis priemonėmis yra supažindinami su naujausia ir aktualia šios privatumo politikos redakcija.

SVARBU:

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

Naujienlaiškis:

Pagrindiniai rėmėjai:

 

Nevyriausybinė organizacija, teikianti pagalbą vaikams ir šeimoms